Mediciner för ADHD

Introduktion

 

Socialstyrelsen släppte nya nationella riktlinjer för ADHD och autism hösten 2022. Du hittar dem här. I dokumentet ges tydliga råd kring de åtgärder som ska ges vid ADHD och autism. Författarna betonar vikten av tidiga insatser och korta köer till utredning, vilket vi erbjuder på Orange. Vad gäller hjälp för ADHD rekommenderar de främst behandling i form av KBT och läkemedel. I detta inlägg kommer vi gå igenom en lista av olika mediciner för ADHD samt viktig information om dem.

 

Vi kommer gå igenom:

  • Olika sorters ADHD-medicin
  • Hur de fungerar och påverkar din hjärna och beteende
  • Effekter och bieffekter
  • Hur vi arbetar med läkemedel
  • En avslutande sammanfattning

 

Flera sorters medicin vid ADHD

 

I Sverige finns fem olika läkemedel som har godkänts vid behandling av ADHD. Man kan dela in dem i två grupper: 

  1. Centralstimulerande mediciner.
  2. Icke-centralstimulerande mediciner: guanfacin och atomoxetin.

 

Centralstimulerande medicin

 

De centralstimulerande medicinerna utgör den vanligaste behandlingen av ADHD hos vuxna. Forskning visar att medicinerna ger ökade nivåer av dopamin och noradrenalin, två sorters signalsubstanser. Dessa mediciner påverkar de områden av hjärnan som är ansvariga för bl.a. uppmärksamhet och beteendereglering, som ofta är svårt vid ADHD. Centralstimulerande preparat kan ge biverkningar och de vanligaste är muntorrhet, minskad aptit, samt högt blodtryck och puls. Därför följer vi upp våra ADHD-patienter med regelbundna kontroller.

 

De vanligaste sorterna av centralstimulerande medicin är:

  • lisdexamfetamin
  • metylfenidat
  • dexamfetamin

Låt oss se närmre på dessa läkemedel.

 

Metylfenidat

 

Metylfenidat är förstahandsval vid behandling av ADHD enligt Läkemedelsverket. Det finns både som korttidsverkande och långtidsverkande. I första hand används bara de långtidsverkande preparaten för vuxna med ADHD. Läkare kan göra undantag när det bedöms nödvändigt för att få en god effekt.

Den kortverkande varianten behöver tas flera gånger per dag för att få tillräcklig effekt över dagen. 

Metylfenidat förekommer under olika namn och de preparat som är tillgängliga för vuxna med ADHD är: Concerta, Ritalin och Medikinet. 

Dessa preparat finns i olika styrkor så att vi lättare kan hitta en dos som passar den individuella ADHD patienten. 

 

Lisdexamfetamin

 

Lisdexamfetamin är andrahandspreparat vid behandling av ADHD. Verkningsmekanismen påminner om den vid metylfenidat och ökar alltså koncentrationen av dopamin och noradrenalin. Lisdexamfetamin finns endast som långtidsverkande och finns i olika styrkor. 

Lisdexamfetamin säljs under namnet Elvanse.

 

Dexamfetamin

 

Dexamfetamin är kemiskt mycket likt lisdexamfetamin (Elvanse) och är till skillnad från Elvanse korttidsverkande. Den kan i vissa fall kombineras med lisdexamfetamin för att man ska kunna få en tillfredställande effekt under hela dagen. 

Dexamfetamin säljs under namnet Attentin.

 

Icke-centralstimulerande medicin

 

Icke-centralstimulerande är andrahandspreparat vid ADHD som också kan ha god effekt. Huvudsakligen används dessa mediciner när centralstimulerande mediciner inte kan användas p.g.a. bristande effekt, biverkningar eller vid risk för skadligt bruk eller beroende. Det finns två preparat i denna grupp.

 

Atomoxetin

 

Atomoxetin var från början ett läkemedel som användes för behandling av depression. Numera används den främst vid ADHD. Likt de centralstimulerande preparaten medför det en ökning av noradrenalin och dopamin, men själva verkningsmekanismen skiljer sig något. Effekten hos patienter med ADHD kan erfarenhetsmässigt vara något svagare än för centralstimulerande preparat medan några studier menar att effekten är likvärdig. Preparatet kan som centralstimulerande mediciner ge ett förhöjt blodtryck. Andra biverkningar kan vara illamående eller trötthet. Atomoxetin är inte narkotikaklassat och säljs även under namnet Strattera.

 

Guanfacin

 

Guanfacin är ett läkemedel som ursprungligen användes mot högt blodtryck. Man har även sett att det kan ha viss effekt vid ADHD. Det är endast godkänt för behandling av barn med ADHD. Undantagsvis används det även för vuxna, men effekten är ofta mildare. Det är inte helt ovanligt att man kan bli sömnig av Guanfacin. Eftersom medicinen kan sänka högt blodtryck händer det att Guanfacin används i kombination med centralstimulerande läkemedel eftersom de sistnämnda kan ha förhöjt blodtryck som biverkning. Sammantaget kan man uppnå en god effekt mot ADHD-symtomen samtidigt som blodtrycket hålls på en stabil nivå.  Guanfacin säljs även under namnet Intuniv. 

 

Individuell anpassning av ADHD-medicin

 

När vi ska börja med medicinering för ADHD är det bra att veta att alla reagerar olika på läkemedel. Det som passar utmärkt för en person kan upplevas overksamt eller förknippat med massa biverkningar av någon annan. Därför är det inte möjligt att säga att det ena läkemedlet är bättre än något annat. Människor bryter ner läkemedel olika fort så en person kan ha effekt hela dagen medan en annan person bara har effekt till lunch och behöver tillägg på eftermiddagen. 

 

På Orange Psykiatri eftersträvar vi alltid en optimal balans mellan effekt och potentiella biverkningar av ditt ADHD läkemedel. Vår läkemedelsbehandling innefattar alltid flertalet besök, så att vi kan optimera behandlingen efter dina behov och förutsättningar.

 

Sammanfattning

 

I detta inlägg har vi gått igenom olika ADHD-läkemedel. Vi har redogjort för deras effekter, biverkningar och hur de kategoriseras. De flesta ADHD-mediciner hjälper människor med ADHD att fokusera och reglera sitt beteende. Som avslutning går vi igenom vikten av anpassning utifrån varje patients behov. Det är särskilt viktigt då människor reagerar olika på mediciner. Om du vill veta mer om ADHD utredning och ADHD medicinering kan du läsa här eller kontakta oss.