FAQ

Vanliga frågor och svar

Vad är syftet med bedömningssamtalet?

Under bedömningssamtalet kommer du få berätta om dina svårigheter kopplade till misstänkt ADHD och vi kommer ställa frågor som syftar till att ge oss en nyanserad bild av ditt psykiska mående, din livssituation samt funktionsnedsättningar relaterade till dina svårigheter. Sammantaget är målet att bedöma om det är sannolikt att dina svårigheter bäst kan förklaras utifrån en ADHD-diagnos.

Leder utredning alltid till ADHD-diagnos?
Nej. Vi kan aldrig lämna någon garanti för att utredningen utmynnar i en ADHD-diagnos, men bedömningssamtalet och tillhörande skattningsinstrument ger oss en god indikation om det är sannolikt att en sådan diagnos föreligger. Utifrån det kan vi bedöma lämpligheten i att göra en utredning.
Hur går man vidare efter att diagnos har ställts vid Orange Psykiatri?

Utredningen utmynnar i en så kallad återföring, ett möte där vi presenterar slutsatser från utredningen samt rekommenderar insatser individuellt anpassade utifrån dina behov. Exempel på insatser finner du under frågan om behandling. Om du istället önskar en remiss för behandling vid annan mottagning så ordnar vi det snarast, det är givetvis inkluderat i ADHD utredningen.

Vilka behandlingsalternativ erbjuder Orange Psykiatri?

Vi erbjuder kontakt med läkare och psykolog. Våra primära insatser är psykoedukation, medicinering, psykoterapi (KBT), stödsamtal, coaching samt strukturella insatser i vardagen.

Kan man söka till er endast för behandling?

Ja. Om du har genomfört utredning vid annan klinik kan vi erbjuda behandling vid Orange Psykiatri. Vi behöver dock få ta del av din utredning först för att säkerställa att den är utförd i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer och gällande praxis. I vissa fall kan tidigare utredningar behöva kompletteras/göras om. Vi måste även bedöma lämpligheten i att sätta in olika behandlingar innan det görs.

Undersöker ni bara ADHD?

Nej. Även i avgränsade ADHD utredningar behöver vi undersöka andra snarlika tillstånd såsom bipolär sjukdom, utmattningssyndrom, PTSD och generaliserat ångestsyndrom. Denna process kallas för differentialdiagnostik och är viktig då man annars kan förväxla olika tillstånd med varandra och därmed riskera att ge fel insatser till dig som patient. Vi undersöker också icke-psykiatriska omständigheter såsom stress, arbetsmiljö och hemsituation. På så vis kan vi fastställa huruvida symtomen kopplas till ADHD eller bättre förklaras av andra faktorer. Vi kan även erbjuda utredning riktad mot autism och personlighet samt allmänpsykiatriska bedömningar.

Kan alla söka till er?

Ja, alla över 18 års ålder är välkomna att söka. I samband med bedömningssamtal avgör vi, i samråd med dig, om det är lämpligt med fortsatt kontakt hos oss. Särskilt viktigt är att vi kan erbjuda en patientsäker och strukturerad vård. Om vi bedömer att det inte är möjligt kommer vårdkontakt inte kunna erbjudas.

Vad kan hindra en kontakt hos er?
Ambitionen är att inkludera så många som möjligt. Samtidigt kan vissa omständigheter försvåra. Om det finns en pågående narkotikakonsumtion kan det störa utredning. Om man inte upplever några svårigheter med att sluta behöver vi först tre månaders verifierad drogfrihet. Efter det kan vi påbörja en utredning.
Kan vem som helst utreda ADHD?
Nej. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och AST (autismspektrumtillstånd) utredas av team, bestående av minst en psykolog samt en läkare, båda legitimerade. Vi följer alltid dessa rekommendationer. Som legitimerade yrkesutövare står vi under Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) insyn, vilket även verksamheten som helhet gör då den är registrerad hos IVO. På så vis kvalitetssäkras vårt arbete.
Erbjuder ni läkemedelsbehandling för annat än ADHD?

Ja, det kan vi göra, förutsatt att vi bedömer att det är säkert och befogat. Notera dock att behandlingsinsatsen medicinsk behandling ADHD gäller just ADHD-medicinering. Om vi behöver åta oss ett större behandlingsansvar, t.ex. för antidepressiva eller stämningsstabiliserande läkemedel, kan vi behöva anpassa behandlingspaketet och kostnaden.