ADHD Medicin

Mediciner som används vid ADHD

Om du har genomfört utredning och diagnostiserats med ADHD erbjuder vi på Orange Psykiatri olika typer av behandlingar och insatser. En av dessa är riktad behandling i form av medicinering.

I Sverige finns för närvarande fem läkemedelssubstanser som Läkemedelsverket har godkänt för behandling av ADHD. Grovt sett kan dessa ADHD-mediciner delas in en av två grupper

Centralstimulerande medicin​

De centralstimulerande medicinerna är de som vi oftast använder i behandling av ADHD hos vuxna patienter. Enligt rådande kunskapsläge medför medicinerna ökade nivåer av dopamin och noradrenalin, två typer av så kallade neurotransmittorer eller signalsubstanser. Centralstimulerande medicin påverkar de områden av hjärnan som är ansvariga för bl.a. uppmärksamhet och beteendereglering vilket ofta är det som patienter med ADHD har problem med. Centralstimulerande preparat kan som de flesta mediciner ge biverkningar och de vanligaste är muntorrhet, reducerad aptit, samt lätt förhöjt blodtryck och puls. Av detta skäl är vi noga med att följa upp våra ADHD patienter med regelbundna kontroller.

 

Låt oss titta på de vanligaste typerna centralstimulerande medicin som är tillgängliga i Sverige för patienter med ADHD.

Lisdexamfetamin

Lisdexamfetamin är andrahandspreparat vid behandling av ADHD. Verkningsmekanismen påminner om den vid metylfenidat och ökar alltså koncentrationen av dopamin och noradrenalin. Lisdexamfetamin finns endast som långtidsverkande och finns i olika styrkor.

Lisdexamfetamin säljs under namnet

Elvanse

Dexamfetamin

Dexamfetamin är kemiskt mycket likt lisdexamfetamin (Elvanse) och är till skillnad korttidsverkande. Den kan i vissa fall kombineras med lisdexamfetamin för att man ska kunna få en tillfredställande effekt under hela dagen.

Dexamfetamin säljs under namnet:

Attentin

Metylfenidat

Metylfenidat är förstahandsval vid behandling av ADHD enligt Läkemedelsverket. Metylfenidat finns både som korttidsverkande och långtidsverkande. Huvudsakligen är det endast de långtidsverkande preparaten som har indikation hos vuxna patienter med ADHD, men läkare kan göra undantag i enskilda fall när det bedöms nödvändigt för att uppnå tillfredställande effekt. Den kortverkande varianten behöver tas flera gånger per dag för att få tillräcklig effekt över dagen.

Metylfenidat förekommer under olika namn och de preparat som är tillgängliga för vuxna med ADHD är:

Concerta

Ritalin

Medikinet

Samtliga preparat finns i olika styrkor så att vi lättare kan hitta en dos som passar den individuella ADHD patienten.

Icke centralstimulerande medicin

Icke-centralstimulerande är andrahandspreparat vid ADHD, men kan ha god effekt. Huvudsakligen används dessa mediciner när centralstimulerande mediciner inte kan användas på grund av bristande effekt, biverkningar eller vid risk för skadligt bruk eller beroende. Det finns två preparat i denna grupp.

Atomoxetin

Atomoxetin är i grunden ett läkemedel som använts i behandling av depression, men används nu huvudsakligen i behandling av ADHD. Atomoxetin har indikation för vuxna med ADHD och leder likt de centralstimulerande preparaten till en ökning av noradrenalin och dopamin, men själva verkningsmekanismen skiljer sig något. Effekten hos patienter med ADHD kan erfarenhetsmässigt vara något svagare än för centralstimulerande preparat medan några studier menar att effekten däremot är likvärdig. Preparatet kan som centralstimulerande mediciner ge ett förhöjt blodtryck. Andra biverkningar kan vara illamående eller trötthet. Atomoxetin är inte narkotikaklassat och säljs även under namnet:

 

  • Strattera

Guanfacin

Guanfacin är ett läkemedel som ursprungligen har effekt mot högt blodtryck. Man har däremot sett att det även kan ha viss effekt vid ADHD, men är endast godkänt för behandling av barn med ADHD. Undantagsvis används det även i behandling av vuxna, men effekten är ofta mildare. Det är inte helt ovanligt att man kan bli sömnig av Guanfacin. Eftersom medicinen kan sänka högt blodtryck händer det att Guanfacin används i kombination med centralstimulerande läkemedel eftersom de sistnämnda kan ha förhöjt blodtryck som biverkning. Sammantaget kan man således uppnå en god effekt mot ADHD symtomen samtidigt som blodtrycket hålls på en stabil nivå.  Guanfacin säljs även under namnet

 

  • Intuniv

Individuell anpassning av ADHD Medicin

När vi ska börja med medicinering för ADHD kan det vara bra att känna till att alla reagerar olika på läkemedlen beskrivna ovan. Det som passar utmärkt för en person kan upplevas overksamt eller förknippat med massa biverkningar av någon annan. Därför är det inte möjligt att säga att det ena läkemedlet är bättre än något annat. Det är också så att vi bryter ner läkemedel olika fort så en person kan ha effekt hela dagen medan en annan person bara har effekt till lunch och behöver tillägg på eftermiddagen.

På Orange Psykiatri eftersträvar vi alltid en optimal balans mellan effekt och potentiella biverkningar av ditt ADHD läkemedel.