Hur vi arbetar

Play Video

Allmänt

Vi erbjuder dig utredning och behandling av ADHD via digitala plattformar. Det innebär att du kommer träffa oss på videosamtal och i vissa fall via telefonsamtal. Vi har kontor i Halmstad där vi vid behov kan erbjuda fysiska besök.

Söker du endast behandling erbjuder vi i första hand ett bedömningssamtal där vi tar ställning till huruvida det finns behov av ytterligare utredning samt om insatser kan erbjudas.

Utredning

Om du söker för utredning får du först fylla i ett enkelt formulär som ger oss en fingervisning om sannolikheten att du har ADHD. 

Vi genomför därefter ett bedömningssamtal som syftar till att ge oss en nyanserad bild av ditt psykiska mående, din livssituation samt funktionsnedsättningar relaterade till dina svårigheter. Sammantaget är målet att bedöma om det är sannolikt att dina svårigheter bäst kan förklaras utifrån en ADHD-diagnos. 

Efter bedömningssamtalet kommer vi baserat på den helhetliga bilden rekommendera att gå vidare med utredning om vi bedömer det som sannolikt att det föreligger en ADHD-diagnos. Om vi bedömer det som osannolikt kommer vi varsko dig om detta. Önskar du ändå utredning kan vi erbjuda det, vissa önskar det för att bättre förstå sig själva.

Den vidare utredningen består av ett litet antal intervjuer med dig och om möjligt en anhörig för att kunna kartlägga specifika symtom som kan tyda på att det föreligger ADHD.

En typisk utredning består oftast av 3 – 7 samtal inklusive anhörigintervju. I vissa fall kan det bli nödvändigt att komplettera med ytterligare intervjuer eller tester beroende på vad utredningsprocessen visar.

Det är viktigt att förstå att varje individ är unik och vi strävar efter att anpassa utredningen efter dina specifika behov. Vi tillämpar en effektiv och strukturerad vårdprocess, där vi arbetar pragmatiskt och anpassar oss utifrån dina förutsättningar.

Läs mer om ADHD-utredning här.

återföring & Behandling

När utredningen är färdig återför vi resultatet i ett samtal med dig. Du kommer få veta vad de specifika delarna av utredningen har visat och om du uppfyller kriterier för ADHD.
Under samtalet presenterar vi möjliga åtgärder vid en ADHD-diagnos. Du får även ett skriftligt utlåtande som beskriver utredningen och resultaten.

Behandling kan bestå av medicinering, psykoedukation, psykoterapi (KBT), stödsamtal, coaching samt strukturella insatser i vardagen. Vi erbjuder insatser till dig som får diagnos.

Om du hellre önskar få vård hos annan vårdgivare efter utredning kan vi skriva remiss till annan mottagning i enlighet med dina önskemål.

I de fall där utredningen inte utmynnar i en ADHD-diagnos så kommer vi presentera åtgärder anpassade dina behov och ge dig råd och tips om vilka förhållningssätt som kan hjälpa dig.

Arbetet på vår klinik följer Socialstyrelsens riktlinjer varför vi tillämpar tvärprofessionell utredning och behandling.

Vi förstår och utreder dig som pratar svenska, engelska eller norska.