Autism utredning

Få hjälp med Autism utredning

Det moderna livet ställer många krav. På jobbet och i relationer förväntas man kunna anpassa sig till snabba förändringar och kommunicera effektivt.

Teknologiska framsteg innebär en värld i snabb förändring. Många har att anpassa sig till alla förändringar. Särskilt svårt kan det vara om man har autism, även kallat autismspektrumtillstånd (AST). Människor med autism har ofta svårigheter vad gäller socialt samspel och stort behov av rutiner.

Ofta finns ett behov av förutsägbarhet i vardagen. Kanske äter man helst samma måltid under långa tidsperioder. Andra kan behöva gå samma väg till arbetet varje dag och känna kraftig stress om rutinen ändras. Det är även vanligt med ovanliga reaktioner på sinnesintryck.

Exempelvis kan det göra ont att kamma håret eller vara väldigt skönt med kraftig kyla. För att kunna kartlägga sina svårigheter och få rätt stöd behöver man genomföra en autism utredning. Om du har dessa besvär och önskar genomgå utredning är du välkommen att kontakta oss.

Många kämpar med autism i det dolda

Köerna till autism utredning är ofta långa. Som en följd får många slita på egen hand för att få vardagspusslet att gå ihop. Missförstånd med partnern, svårigheter att hantera utmaningar i föräldraskapet eller förändringar på arbetet kan orsaka omfattande lidande.

Att konstant hitta sätt att kompensera för sina svårigheter tar mycket energi och kan leda till andra symtom. Vissa drabbas av ångest, depression eller utmattningssyndrom.

Om man istället genomför en autism utredning kan hållbara strategier skapas. Rätt insatser från samhället, t.ex. Habiliteringen, blir också aktuella om man erhåller diagnos.

Autism utredning - individuellt anpassad

Forskning såväl som erfarenhet visar att autism tar sig i olika uttryck för olika individer. Stereotypa bilder från media eller fördomar är inte hjälpsamt. För att få en tydlig bild av varje individ och dina unika egenskaper behöver man genomföra en autism utredning. Vanligen består den av möten med specialistläkare i psykiatri och psykolog.

Livshistorik, symtombild och andra psykiska besvär tas upp. Strukturerade intervjuer genomförs mellan patient och psykolog eller läkare. Om det behövs görs provtagning. Psykologtester kan bli aktuella. Endast genom tvärprofessionell autism utredning kan du få ett säkert svar på om du har autism eller inte.

Autism utredning - könsskillnader

Autism är betydligt vanligare hos män än hos kvinnor. Ungefär fyra gånger fler pojkar/män får diagnosen, jämfört med flickor/kvinnor. Samtidigt kan detta påverkas av möjlig underdiagnostik av autism hos kvinnor.

På senare år har mer kunskap framkommit om ämnet. Vi vet numera att flickor och kvinnor ofta försöker anpassa sig och finner strategier som syftar till att maskera symtomen. Exempelvis kan vissa försöka smälta in så mycket som möjligt genom att vara tystlåtna och följa regler i möjligaste mån.

Medvetenhet om könsskillnader samt olika individuella intryck är viktigt vid autism utredning, annars riskerar man att missa viktig information. På Orange Psykiatri är vi vana vid autism utredning för män och kvinnor. Vår erfarenhet medför en öppenhet inför att bilden kan se väldigt olika ut för olika personer. 

Är du intresserad av att genomföra en autism utredning?