Vilka problem får man vid ADHD?

Introduktion

Människor med ADHD möter ofta utmaningar i vardagen som kan påverka deras livskvalitet och funktion inom olika områden. Kärnan i diagnosen är just funktionsnedsättningen – har man inte tydliga problem orsakade av symtomen har man inte heller besvär på diagnosnivå. Nedan går vi igenom några vanliga symtom på ADHD.

Studiesvårigheter

 • Koncentrationsproblem: Svårigheter att fokusera på en uppgift under längre tid kan leda till ofullständiga skoluppgifter, svårigheter att skriva prov och tentor då man tappar fokus samt problem med att missa viktiga detaljer i uppgifter. Som en följd kan man få lägre betyg.
 • Organisationsproblem: Problem med att organisera sina studier och skapa en struktur för hur, när och vad man ska studera kan försvåra studier. Särskilt gäller det högre studier, som ofta ställer höga krav på omfattande planering.
 • Glömska: Många glömmer ofta läxor, deadlines och viktiga instruktioner från lärare.

Sociala svårigheter

 • Impulsivitet: Det är vanligt att agera förhastat, t.ex. att säga saker som man inte har hunnit tänka igenom, vilket kan skada relationer.
 • Svårigheter att tolka sociala signaler: Vid ADHD kan man ha svårt att förstå subtila signaler i sociala interaktioner, vilket kan leda till besvär.
 • Brist på tålamod: Svårigheter med tålamodet kan försvåra sociala situationer då man kan framstå som oengagerad eller ointresserad av sociala sammanhang.

Arbetsrelaterade besvär

 • Tidshantering: Svårigheter att hålla deadlines och hantera tid effektivt kan påverka arbetsproduktiviteten.
 • Detaljorientering: Många med ADHD missar ofta detaljer, vilket kan leda till misstag och minskad kvalitet på arbetet.
 • Samarbetsproblem: Vissa med ADHD kan ha svårt att arbeta i team på grund av impulsivitet och bristande uppmärksamhet.

Familjeproblem

 • Konflikter hemma: Spänningar och konflikter inom familjen kan uppstå på grund av bristande förståelse för ADHD-symtom.
 • Behov av anpassning: Anhöriga kan behöva lägga mycket tid på att anpassa miljön utifrån individer med ADHD. Det kan t.ex. röra sig om att behöva påminna, hjälpa till med strukturen och hålla koll på tider.

Ekonomiska problem.

 • Impulsiva köp: Svårigheter att kontrollera impulser kan leda till oansvarigt spenderande. Många får besvär med att spara långsiktigt eller hamnar i skuldproblem.
 • Arbetslöshet: Svårigheter att behålla ett jobb kan leda till ekonomiska problem.
 • Svårigheter att överblicka ekonomin: Att sköta en ekonomi handlar ofta om att inventera, planera och kartlägga hur pengar spenderas och ska spenderas långsiktigt. P.g.a. svårigheter med planering, organisation och fokus kan detta bli betydligt svårare för människor med ADHD.

Sammanfattning

I denna text har vi summerat vanliga problem vid ADHD. Genom att identifiera och förstå dessa problem kan vi bättre stödja personer med ADHD och hjälpa dem att övervinna de hinder de möter i sin vardag. Om du vill veta mer om hur det kan gå till får du gärna kontakta oss.