Hur gör jag en ADHD-utredning?

Det är vanligt att höra om ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NP) i media och på internet. Symtomen har kommit i fokus och tyvärr kan man få vänta länge på utredning. Vi på Orange kan erbjuda snabba, säkra utredningar med kort väntetid. För att förtydliga hur processen ser ut har vi gjort en sida här. Det kan vara bra att få lite mer information om utredningens olika delar och syfte.

Anamnes

I denna del går vi igenom din livshistorik. Här kartläggs hur din livssituation har sett ut i olika perioder av livet. Har det varit tryggt och stabilt eller turbulent? Fanns det människor som du kunde förlita dig på eller inte? Vi ser även till din hälso- och sjukhistorik. Har du t.ex. besvärats av kroppsliga sjukdomar så kan det påverka måendet och även psykiska symtom. Psykiska besvär som depression och trauma kan inverka på ADHD-symtom. Därför är det viktigt att göra en uttömmande kartläggning när vi gör din ADHD utredning. Om möjligt har vi också med en anhörig, gärna förälder, som kan beskriva deras perspektiv på ditt fungerande. 

Psykiatrisk bedömning

Här ser vi till nuvarande psykiatriska symtom. Ångest, utmattningssyndrom och depression är exempel på tillstånd som kan påverka nuvarande symtom. Principen är densamma som vid livshistoriken – vi behöver ett gediget underlag för att kunna särskilja ADHD från eventuell samsjuklighet.

Somatisk bedömning

Här gör läkaren en bedömning av ditt kroppsliga tillstånd. Särskilt ser läkaren på om fysiska symtom kan påverka ADHD-symtomen. Vid behov kan olika undersökningar och provtagningar göras.

Semi-strukturerad intervju vid ADHD

Detta är en vital del av ADHD-utredningen. Här går du igenom alla symtom på ADHD i barndom och vuxen ålder med läkare eller psykolog. Vi går systematiskt igenom alla kriterier för att säkerställa att vi inte missar något. Självklart finns det utrymme för dig att fylla på med egna exempel. Individanpassning är en förutsättning för en säker utredning av ADHD. 

Självskattning, formulär och testning

Utifrån behov tillämpar vi testning, självskattning och olika formulär där du får svara på relevanta frågor om ditt hälsotillstånd. Vi gör alltid en avvägning mellan kostnaden för dig i tid kontra nyttan när vi bedömer vilka formulär som blir aktuella. Neuropsykologiska tester mäter olika delar av tänkandet. Minne, snabbhet, bildliga, matematiska och verbala förmågor är exempel på sådant som kan mätas i testningen. Eftersom vi inte har tester som kan mäta ADHD i sig så används testerna ofta för att mäta närliggande funktioner såsom minne.

Diagnoskonferens

Efter att alla dessa steg är genomgångna sker en dialog mellan specialistläkare och psykolog där vi värderar olika informationskällor och väger samman dem i en bedömning. Bedömningen handlar dels om huruvida olika diagnoser föreligger, men även hur andra egenskaper hos dig ser ut, t.ex. personlighet. Vi tar även fram åtgärdsförslag utifrån rådande riktlinjer.

Återföring

Sedan genomförs ett sista möte mellan dig och läkare eller psykolog. Här får du besked om vår bedömning. Vi upprättar sedan en plan där du som patient deltar aktivt. Om diagnos ADHD ställs kan det blir aktuellt med KBT, strukturinsatser eller ADHD medicin. Mer information hittar du här.

 

Om du är intresserad av att veta mer, tveka inte att höra av dig till oss.

Kontakta oss för information om ADHD

Om du tror att du har ADHD och behöver hjälp med utredning och behandling är du varmt välkommen att höra av dig till oss.