ADHD och depression

Introduktion

ADHD har hamnat i blickfånget på senare år. Som du kanske vet så förknippas det ofta med samsjuklighet, där depression ofta förekommer parallellt. Hur och varför samsjuklighet utvecklas vet vi inte alltid. I vissa fall kan det finnas gemensamma orsakande faktorer, såsom en genetisk sårbarhet. I andra fall kan man misstänka att depressionen kommer som följd av svårigheter att leva med ADHD.  Att förstå likheter och skillnader mellan ADHD och depression är viktigt då båda tillstånden kan påverka människors liv på olika sätt. I vården är det viktigt att kunna skilja mellan dem för att kunna erbjuda rätt stöd och behandling. Nedan följer en genomgång av likheter och skillnader mellan ADHD och depression.

Likheter mellan ADHD och depression

Kognitiva svårigheter

Båda tillstånden kan medföra kognitiva svårigheter. Människor med ADHD kan uppleva svårigheter med uppmärksamhet, koncentration och minne. Å andra sidan kan depression också påverka kognitiva funktioner, såsom koncentration och beslutsfattande.

Svårt att få saker gjorda

Vid ADHD och depression kan man få svårt att få saker gjorda. Vid depression kan det bero på håglöshet eller hopplöshet – kanske har man svårt att se meningen med att göra något, eller så är energinivån låg. Många med ADHD har svårigheter med igångsättning – alltså svårigheter att påbörja uppgifter som känns ostimulerande. Om man får hjälp att komma igång har många lättare att sedan fortsätta med uppgiften.

Minskad livskvalitet

Båda tillstånden kan leda till en minskad livskvalitet. Personer med dessa tillstånd kan ha svårt att hantera vardagliga krav och utmaningar till följd av sina svårigheter. De förknippas också med ett avsevärt lidande.

Skillnader mellan ADHD och depression

Uppmärksamhet och koncentration

ADHD kännetecknas ofta av svårigheter med uppmärksamhet och överaktivitet, medan depression kan leda till minskad energi och motivation. Personer med depression kan ha svårt att fokusera på grund av nedstämdhet snarare än överaktivitet. Vissa deprimerade människor får också svårt att fokusera till följd av negativa tankar som stör tankeverksamheten.

Sömnproblem

Människor med depression har ofta sömnsvårigheter, inklusive insomni (sömnlöshet) eller hypersomni (översömn). Å andra sidan kan sömnproblem hos personer med ADHD vara relaterade till överaktivitet och svårigheter att varva ned. Många med ADHD uppger att kroppslig rastlöshet försvårar insomningen. Andra störs mer av att tankarna snurrar utan att avta.

Motivation och lust

En skillnaderna är att personer med ADHD kan ha svårt att bibehålla motivation över tid eller komma igång med saker, medan personer med depression ofta upplever en förlust av intresse och njutning i aktiviteter de tidigare tyckt om.

Ångestsymtom

Ångestsymtom är vanliga både vid ADHD och depression, men de tar olika former. Personer med ADHD kan uppleva ångest på grund av rastlöshet samt svårigheter med uppmärksamhet och impulskontroll, medan personer med depression kan känna sig oroliga och nedstämda.

Impulskontroll

En signifikant skillnad är svårigheterna med impulskontroll som är karakteristiska för ADHD. Personer med ADHD kan agera impulsivt utan att noga överväga konsekvenserna, medan personer med depression oftare är mer hämmade.

Sammanfattning

Som du ser finns både skillnader och likheter mellan ADHD och depression. Ibland föreligger båda tillstånden. Om du önskar ADHD utredning och bedömning för något av dessa tillstånd är du välkommen att höra av dig till oss här.